نویسنده = علیرضا همتی
بهینه سازی فرآیندتولید سوخت بیودیزل از روغن بازیافت سرخ کردنی در حضور کاتالیست پلی اکسومتالات به روش الکترولیز بر مبنای سطح پاسخ

دوره 20، شماره 114، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 37-48

10.22034/ijche.2021.247928.1046

مریم حلمی؛ علیرضا همتی؛ پرویز آبرومند آذر؛ کامبیز تحویلداری؛ علی اکبر سیف کردی


الگوسازی و شبیه‌سازی فرایند حذف زیستی مس در یک ستون بستر ثابت

دوره 19، شماره 112، آذر و دی 1399، صفحه 22-37

احد قائمی؛ علیرضا همتی؛ پوریا امانی