نویسنده = حسین قنادزاده گیلانی
بررسی تجربی تجزیۀ فتوکاتالیستی رنگ آزو قرمز بازیک 46 با استفاده از روش سطح پاسخ- الف

دوره 21، شماره 122، مرداد و شهریور 1401، صفحه 7-23

10.22034/ijche.2021.288245.1117

زهرا رشیدی؛ حدیثه معصومی؛ حسین قنادزاده گیلانی


بررسی تجربی و مدل‌سازی خشک‌کردن گیاه جعفری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی

دوره 20، شماره 117، مهر و آبان 1400، صفحه 23-35

10.22034/ijche.2021.263710.1082

سیده مریم هاشمی؛ حدیثه معصومی؛ بهروز عباسی سورکی؛ حسین قنادزاده گیلانی


جذب سطحی والریک‌اسید از محیط آبی به‌وسیلۀ کربن فعال

دوره 19، شماره 110، مرداد و شهریور 1399، صفحه 19-32

حدیثه معصومی؛ رضا جمشیدیان؛ حسین قنادزاده گیلانی؛ بهروز عباسی سورکی