نویسنده = جعفرصادق مقدس
تعداد مقالات: 6
2. مروری بر کاتالیست‌های برپایۀ ایروژل‌های سیلیکایی
DOR: 20.1001.1.17355400.1399.19.108.4.6

دوره 19، شماره 108، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 49-69

طاهر یوسفی امیری؛ حسن برگزین؛ جعفرصادق مقدس


3. پذیرش مقالات "علمی - پژوهشی" توسط نشریه مهندسی شیمی ایران

دوره 18، شماره 102، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 5-5

جعفرصادق مقدس


4. ضرورت بازنگری درس‌های دوره‌های مهندسی شیمی

دوره 17، شماره 97، خرداد و تیر 1397، صفحه 5-5

جعفرصادق مقدس


6. تأثیر نوع پروانه بر زمان اختلاط در مخازن همزن دار

دوره 8، شماره 40، خرداد و تیر 1388

مریم چوپانی؛ سارا غیبی؛ مهسا تقوی؛ جعفرصادق مقدس