نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. جریان چند مکانیزمی در تزریق گاز طبیعی به مخازن گاز میعانی شکافدار - مدل ترکیبی

دوره 10، شماره 58، آذر و دی 1390

ابوالقاسم کاظمی‌نیاکرانی؛ شهاب گرامی؛ سیروس قطبی؛ عبدالنبی هاشمی


2. بررسی مکانیزم ریزش ثقلی اجباری به کمک اعداد بدون بعد

دوره 10، شماره 57، مهر و آبان 1390

بهزاد رستمی؛ ریاض خراط؛ سیروس قطبی