نویسنده = بهروز عباسی سورکی
بررسی تجربی و مدل‌سازی خشک‌کردن گیاه جعفری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی

دوره 20، شماره 117، مهر و آبان 1400، صفحه 23-35

10.22034/ijche.2021.263710.1082

سیده مریم هاشمی؛ حدیثه معصومی؛ بهروز عباسی سورکی؛ حسین قنادزاده گیلانی


جذب سطحی والریک‌اسید از محیط آبی به‌وسیلۀ کربن فعال

دوره 19، شماره 110، مرداد و شهریور 1399، صفحه 19-32

حدیثه معصومی؛ رضا جمشیدیان؛ حسین قنادزاده گیلانی؛ بهروز عباسی سورکی


بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی خشک شدن نخودفرنگی در یک خشک‌کن با بستر سیال ناپیوسته

دوره 14، شماره 78، فروردین و اردیبهشت 1394

بهروز عباسی سورکی؛ حسین قنادزاده گیلانی؛ نیما امامی؛ مسعود طبرسا


مدل‌سازی ریاضی انتقال جرم در فرایند آب‌زدایی اسمزی لوبیا سبز

دوره 10، شماره 56، مرداد و شهریور 1390

بهروز عباسی سورکی؛ علی غفاری؛ یاسر بیات