نویسنده = ایران عالم زاده
جداسازی و خالص‌سازی همپارهای لینولئیک اسید مزدوج از روغن گلرنگ

دوره 17، شماره 97، خرداد و تیر 1397، صفحه 66-75

محمد حاجی زاده؛ ایران عالم زاده


تأثیر روکش‌دهی نشاسته بر پایداری نانوذرات دوفلزی آهن- نیکل

دوره 16، شماره 92، مرداد و شهریور 1396، صفحه 76-81

راضیه نیک رو؛ ایران عالم زاده


بررسی تولید پنیسیلین و خالص‌سازی محصول

دوره 7، شماره 34، خرداد و تیر 1387

ایران عالم زاده؛ مهزاد میرزایی؛ اختر کاظمی