نویسنده = غلامحسین صدیفیان
لزوم رعایت استانداردهای دفاع از پایان نامه‌ها

دوره 16، شماره 90، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 5-5

غلامحسین صدیفیان


توصـیف نظم نانوحفره‌ها در اکسید آلومینیم آندی با تکنیک پردازش تصویر

دوره 11، شماره 62، مرداد و شهریور 1391

غلامحسین صدیفیان؛ محمدجواد عبدالهی‌فرد؛ مجتبی عبدالهی


مدلسازی و تعیین ضریب انتقال جرم شکر در حین آب زدایش اسمزی از هویج

دوره 8، شماره 42، مهر و آبان 1388

غلامحسین صدیفیان؛ حمیدرضا نیکوآمال راد؛ احمدرضا کشاورز