نویسنده = اکبر شاهسوند
روش‌های سنتز و کاربردهای شبکه‌های (آلی- فلزی) (MOFs)

دوره 12، شماره 70، آذر و دی 1392

علی حفیظی؛ مهدی نیک‌نام شاهرک؛ علی احمدپور؛ مرتضی مغربی؛ اکبر شاهسوند


ساختارهای فلزی- آلی (MOF) و کووالانسی- آلی (COF): مروری بر جذب متان، هیدروژن و دی اکسید کربن

دوره 11، شماره 63، مهر و آبان 1391

مهدی نیک نام شاهرک؛ اکبر شاهسوند؛ علی حفیظی؛ علی احمدپور


شیوه‌های نوین بازیابی گوگرد در صنایع نفت و گاز

دوره 8، شماره 39، فروردین و اردیبهشت 1388

اکبر شاهسوند؛ امیر انفرادی