نویسنده = مرتضی سهرابی
تعداد مقالات: 4
1. مروری بر فرایند تبدیل کاتالیستی غیراکسایشی متان به آروماتیک‌ها

دوره 12، شماره 66، فروردین و اردیبهشت 1392

پریسا مقیم پور بیژنی؛ مرتضی سهرابی؛ سعید صاحبدل فر


3. بررسی سینتیکی واکنش سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز

دوره 9، شماره 49، مرداد و شهریور 1389

محبوبه کیانی؛ مرتضی سهرابی؛ محمد رحمانی