نویسنده = علیرضا سلیمانی نظر
تخریب داروی مترونیدازول از آب‌های آلوده از طریق نانوفوتوکاتالیست تیتانیوم اکسید / آهن اکسید بر پایه زئولیت کلینوپتیلولایت

دوره 15، شماره 89، بهمن و اسفند 1395، صفحه 51-64

نیلا داوری؛ مهرداد فرهادیان؛ علیرضا سلیمانی نظر؛ مریم همایونفال


بررسی تجربی عملکرد روغن‌های گیاهی بر کنترل ته‌نشینی رسوب آسفالتین دو نمونه نفت خام ایران

دوره 11، شماره 61، خرداد و تیر 1391

نرگس محمدشاهی؛ علیرضا سلیمانی نظر؛ مریم احمدی گلستان


بررسی روش‌های مقابله با رسوبات سنگین هیدروکربنی به کمک فناوری زیستی

دوره 7، شماره 35، مرداد و شهریور 1387

نواب صالحی؛ مسعود بهشتی؛ علیرضا سلیمانی نظر