نویسنده = امین سالم
بررسی فرایندها و آکنه‌های مورد استفاده در جداسازی

دوره 9، شماره 49، مرداد و شهریور 1389

حامد شکرکار؛ امین سالم


طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تبادلگر حرارتی با بفلهای حلزونی در واحد 1- بوتن پتروشیمی تبریز

دوره 9، شماره 47، خرداد و تیر 1389

محمدرضا جعفری نصر؛ مژگان رستمی؛ رضا طسوجی آذر؛ امین سالم


بررسی و مقایسه زئولیت‌ها و شبه زئولیت‌ها در فرایند غشایی جهت جداسازی مولکول‌های سبک (نیتروژن، متان، دی اکسید کربن)

دوره 8، شماره 45، بهمن و اسفند 1388

امیر ایران نژاد؛ سید سیامک اشرف تالش؛ شهره فاطمی؛ پیمان عمرانی؛ امین سالم


بررسی اثر تغییر غلظت پپتایزکننده بر حجم منافذ آلومینا

دوره 7، شماره 35، مرداد و شهریور 1387

سید حمید جزایری؛ رضا کاظم نژاد؛ سمیه علیجانی؛ امین سالم