نویسنده = �������� ������ ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه و بررسی عوامل مؤثر برکارایی غشاءهای بسپاری نانوصافش به منظور حذف کروم و نیکل از فاضلاب صنایع آبکاری

دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395، صفحه 76-90

سید سعید حسینی؛ آزاده نظیف؛ عبدالصمد زرین قلم مقدم