نویسنده = رامین روشندل
تحلیل اقتصادی و ارزیابی فرایند تولید همزمان هیدروژن، متانول و توان از زیست توده

دوره 15، شماره 88، آذر و دی 1395، صفحه 73-82

سعید عینی؛ رامین روشندل؛ داود رشتچیان


بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر توزیع محتوای آب در غشا بسپاری پیل سوختی

دوره 11، شماره 62، مرداد و شهریور 1391

بهاره السادات توکلی؛ رامین روشندل