نویسنده = رهبر رحیمی
سرمقاله: توسعۀ دانش‌بنیان

دوره 22، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 6-6

رهبر رحیمی


سرمقاله: تغییر در آموزش مهندسی شیمی

دوره 21، شماره 120، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 6-6

رهبر رحیمی


مروری بر مدل‌سازی جداکننده‌های چندفازی گرانشی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 19، شماره 110، مرداد و شهریور 1399، صفحه 54-65

زهره خلیفات؛ مرتضی زیودار؛ رهبر رحیمی


کیفیت در تقابل با کمیت

دوره 14، شماره 81، مهر و آبان 1394

رهبر رحیمی