نویسنده = محمد ذبیحی
بررسی کاتالیست‌های کربن پایه برای تولید هیدروژن از هیدرولیز محلول سدیم بوروهیدرید

دوره 17، شماره 96، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 68-82

امیرحسین دیده بان؛ محمد ذبیحی؛ جواد رهبر شهروزی


بررسی طراحی و ساخت کاتالیست با پایه کربنی جهت حذف ترکیبات آلی فرار

دوره 12، شماره 69، مهر و آبان 1392

محمد ذبیحی؛ جلال شایگان؛ فرهاد خراشه؛ مهدی فهیمی‌راد


بررسی عوامل مؤثر بر حذف جیوه از فاز مایع به روش جذب سطحی بر روی جاذب‌های کربنی

دوره 8، شماره 45، بهمن و اسفند 1388

محمد ذبیحی؛ علی احمدپور؛ علی حقیقی اصل