نویسنده = ناصر تیموری خانه سری
معادله تجربی برای پیش‌بینی میزان آب اشباع گازطبیعی بر مبنای دادهای آزمایشگاهی

دوره 15، شماره 85، خرداد و تیر 1395، صفحه 76-85

ابوالفضل سلیمانی؛ ناصر تیموری خانه سری


بررسی و مدل‌سازی اثر تراوایی سنگ برکارایی تزریق نیتروژن توسط شبکه عصبی

دوره 14، شماره 78، فروردین و اردیبهشت 1394

سیدمهدی فتاحیان؛ ناصر تیموری خانه سری؛ محمدصادق مومنی


بررسی و مدلسازی اثر خواص سنگ بر کارایی تزریق CO2 و N2

دوره 12، شماره 69، مهر و آبان 1392

محمد صادق مؤمنی؛ ناصر تیموری خانه سری


بررسی بهسازی متان با بخار آب در راکتور صنعتی پتروشیمی فنّاوران ماهشهر

دوره 9، شماره 46، فروردین و اردیبهشت 1389

یاسر مظفری؛ رضا مسیبی بهبهانی؛ ناصر تیموری خانه سری؛ آرش گشتاسبی