نویسنده = اکرم توکلی
محاسبۀ ضریب هدایت حرارتی نانو سیال آب و TiO2 با مدل‌های مختلف

دوره 18، شماره 104، مرداد و شهریور 1398، صفحه 22-30

سید مهدی سجادی؛ اکرم توکلی


بررسی کارایی غشاءهای زئولیتی MFI در جداسازی هیدروکربن‌ها برای استفاده در راکتورهای همپارش غشایی

دوره 12، شماره 69، مهر و آبان 1392

نازنین چرچی؛ محبوبه اجتماعی؛ اکرم توکلی؛ علی اکبر بابالو؛ بهروز بیاتی