نویسنده = شهرام تنگستانی نژاد
مروری بر تازه‌ترین پژوهش‌ها در کاربرد غشاهای بافت آمیخته بسپار/ چارچوب فلز- آلی برای جداسازی گازها

دوره 16، شماره 93، مهر و آبان 1396، صفحه 89-102

احمد میرزائی؛ امیرحسین نوارچیان؛ شهرام تنگستانی نژاد


تهیه نانوذرات طلا با استفاده از ال-آلانین و پایدارکردن آنها با کیتوسان

دوره 8، شماره 42، مهر و آبان 1388

داود زارع؛ عظیم اکبرزاده؛ شهرام تنگستانی نژاد؛ مجید مقدم؛ رحمت اله رحیمی؛ نسیم برارپور