نویسنده = مجید پاکیزه
طراحی و ساخت تبخیرکننده خورشیدی همراه با آیینه‌های متمرکزکننده نور

دوره 11، شماره 65، بهمن و اسفند 1391

مجید پاکیزه؛ سعید جاوی‌مقدم؛ مهدیه نامور محبوب