نویسنده = علی اکبری
مدل‌سازی و شبیه سازی حذف فلز سنگین روی از پساب آبی در تماس دهنده غشایی فیبر توخالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.22034/ijche.2022.366584.1245

برهان پورطالبی؛ سید مجید عبدلی؛ علی اکبری


بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی بر کاهش COD در فاضلاب سنتزی حاوی مواد شوینده با استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22034/ijche.2023.368645.1250

عطا اله رستمی؛ برهان پورطالبی؛ سید مجید عبدلی؛ علی اکبری


تأثیر نانوذرات سیلیکایی پیوندخورده با عامل متیل و فلوئور بر عملکرد تماس‌دهنده‌های غشایی پلی‌پروپیلنی

دوره 19، شماره 108، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 89-100

پریا امیرعابدی؛ علی اکبری؛ رضا یگانی؛ صبا روشیان