نویسنده = حسین اسماعیلی
جذب زیستی یون کادمیم از محلول آبی با بهره‌گیری از جلبک قهوه‌ای پادینا اوسترالیس

دوره 17، شماره 98، مرداد و شهریور 1397، صفحه 38-51

مسعود نیک پور؛ حسین اسماعیلی؛ رئوف فروتن


مروری بر زیست‌دیزل از روغن کرچک و بررسی پارامترهای مؤثر بر تولید

دوره 16، شماره 94، آذر و دی 1396، صفحه 26-40

رئوف فروتن؛ حسین اسماعیلی


بهینه‌سازی تولید بیودیزل از پیه گوسفند با استفاده از کاتالیست‌های قلیایی

دوره 14، شماره 83، بهمن و اسفند 1394، صفحه 60-69

رئوف فروتن؛ حسین اسماعیلی؛ ملیحه کوثری فرد؛ ثریا قدرتی