نویسنده = �������������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملی جامدسازی شن در چاه‌های نفت با استفاده از روشهای مختلف

دوره 9، شماره 49، مرداد و شهریور 1389

آرش دهقانی؛ فریدون اسماعیل زاده؛ داریوش مولا