مطالعه و بررسی مؤلفه‌های فرایند استخراج حلالی کبالت از محلول کلریدی با استفاده از مخلوط عامل‌های کمپلکس‌‌ساز Cyanex272، TBP و TOPO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیات علمی در پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، سازمان انرژی اتمی

چکیده

در این تحقیق، فرایند استخراج کبالت از محلول کلریدی با استفاده از مخلوط استخراج‌کننده‌های TBp ، TOPO و Cyanex272 بررسی شد. مؤلفه‌های فرایندی مانند
اثر
pH محلول آبی، غلظت استخراجکنندهها، نسبت فاز آبی به آلی و بازیابی با غلظتهای مختلف اسید سولفوریک در استخراج کبالت بررسی شدند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که مخلوط حاصل از استخراج‌کننده‌های TBp ، TOPO و Cyanex272 با غلظت بهترتیب برابر با 2/0، 1/0 و 3/0 مول بر لیتر برای استخراج بهینۀ کبالت با درصد استخراج بالای 39/91% مناسب است. اسید سولفوریک با غلظت یک مول بر لیتر بهعنوان یک واکنشگر مناسب در بازیابی محلول بهکار گرفته شد که درصد بازیابی آن بالای 2/99% بهدست آمد. در این مطالعه، یک سامانۀ هم‌افزایی مخلوط گزارش شد که در جداسازی یون‌های فلزی بسیار مؤثر است و می‌تواند در بازیابی باتری‌های لیتیومی با روش هیدرومتالورژی بهکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


 
 
[1]        Asadollahzadeh, M., Torkaman, R., Torab-Mostaedi, M., "Extraction and Separation of Rare Earth Elements by Adsorption Approaches: Current Status and Future Trends". Sep. Purif. Rev., Article in
Press (2020), DOI:10.1080/15422119.2020.1792930, (2020).
[2]   توحیدی، م، "فلزات استراتژیک: مواد اولیه و شیوه‌های تولید، کارایی و کاربرد، عرضه و تقاضا، درجۀ بحرانی و آسیب‌پذیری"، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، (1388).
[3]        Davis, J. R., "Nickel, Cobalt, and Their Alloys", ASM Specialty Handbook, UK, (2000).
[4]        Swain, B., Cho, S. S., Lee, G. H., Lee, C. G., Uhm, S., "Extraction/Separation of Cobalt by Solvent Extraction: A Review", Appl. Chem. Eng. 26:
pp. 631-639, (2015).
[5]        Swain, B., Shimand, H. W., Lee, C. G., "Extraction/Separations of Cobal.t by Supported Liquid Membrane: A Review", Korean Chem. Eng. Res., 57: pp. 313-320, (2019)
[6]        Juang, R., Kao, H., "Extraction separation of Co(II)/Ni(II) from concentrated HCl solutions in rotating disc and hollow-fiber membrane contactors", Sep. Purif. Technol., 42, pp. 65-73, (2005).
[7]        Torkaman, R., Asadollahzadeh, M., Torab-Mostaedi, M., Maragheh-Ghannadi, M.," Reactive extraction of cobalt sulfate solution with D2EHPA/TBP extractants in the pilot plant Oldshue–Rushton column", Chem. Eng. Res. Des., 120: pp. 58-68, (2017).
[8]        Torkaman, R., Asadollahzadeh, M., Torab-Mostaedi, M., Maragheh-Ghannadi, M., "Recovery of cobalt from spent lithium ion batteries by using acidic and basic extractants in solvent extraction process", Sep. Purif. Technol., 186: pp. 318-325, (2017).
[9]        Suzuki, T., Nakamura, T., Inoue, Y., Niinae, M., Shibata, J., "A hydrometallurgical process for the separation of aluminum, cobalt, copper and lithium in acidic sulfate media", Sep. Purif. Technol., 98:
pp. 396-401, (2012).
[10]      Grigorieva, N. A., Fleitlikh, I. Y., "Cobalt extraction from sulfate media with bis(2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphinic acid in the presence of electron donor additives", Hydrometallurgy, 138: pp. 71-78, (2013)
[11]      Nadimi, H., Amirjani, A., Fatmehsari, D. H., Firoozi, S., Azadmehr, A. "Effect of tartrate ion on extraction behavior of Ni and Co via D2EHPA in sulfate media", Miner. Eng., 69: pp.177-184, (2014).
[12]      Wieszczycka, K., Wojciechowska, A., Krupa, M., "Equilibrium and mechanism of cobalt(II) extraction from chloride solution by hydrophobic
2-pyridineketoxime", Sep. Purif. Technol., 142:
pp. 129-136, (2015).
[13]      Mondal, S., Kumar, V., Sharma, J. N., Hubli, R. C., Suri, A. K., "Evaluation of n-octyl(phenyl)phosphinic acid (OPPA) as an extractant for separation of cobalt(II) and nickel(II) from sulphate solutions", Sep. Purif. Technol., 89: pp. 66-70, (2012).
[14]      Zhang, W., Pranolo, Y., Urbani, M., Cheng, C. Y., "Extraction and separation of nickel and cobalt with hydroxamic acids LIX®1104, LIX®1104SM and the mixture of LIX®1104 and Versatic 10", Hydrometallurgy, 119-120: pp. 67-72, (2012).
[15]      Sayar, N. A., Filiz, M., Sayar, A. A., "Extraction of Co(II) and Ni(II) from concentrated HCl solutions using Alamine 336", Hydrometallurgy, 96:
pp.148-153 (2009).
[16]      Lin, L., Jian-hong, W., Gen-Yi, W., Toyohisa, F., Atsushi, S., "Extraction studies of cobalt and nickel from chloride solution using PC88A", Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 16: pp. 687-692, (2006).
[17]      Zhu, Z., Zhang, W., Pranolo, Y., Cheng, C. Y., "Separation and recovery of copper, nickel, cobalt and zinc in chloride solutions by synergistic solvent extraction", Hydrometallurgy 127-128: pp. 1-7, (2012).
[18]      Liu, Y., Lee, M., "Separation of Co and Ni from a chloride leach solutions of laterite ore by solvent extraction with extractant mixtures", J. Ind. Eng. Chem., 28: pp.322-327, (2015).
[19]      Padhan, E., Sarangi, K., "Separation of molybdenum and cobalt from spent catalyst using Cyanex 272 and Cyanex 301", Int. J. Miner. Process 127: pp. 52-61, (2014).
[20]      Cheng, C. Y., "Solvent extraction of nickel and cobalt with synergistic systems consisting of carboxylic acid and aliphatic hydroxyoxime", Hydrometallurgy, 84: pp. 109–117, (2006).
[21]      Cheng, C. Y., Urbani, M. D., Davies, M. G., Pranolo, Y., Zhu, Z., "Recovery of nickel and cobalt from leach solutions of nickel laterites using a synergistic system consisting of Versatic 10 and Acorga CLX 50", Miner. Eng., 77: pp. 17-24, (2015).
[22]      Shan, Z., Hui-Ping, H., Ji-Yuan, L., Fang, H., "The Coordination Structure of the Extracted Cobalt(II) Complex with a Synergistic Mixture Containing Lix63 and Versatic10", J. Chinese Chem. Soc., 64: pp. 833-842, (2017).
[23]      Takahashi, V. C. I., Junior, A. B. B., Espinosa, D. C. R., Tenório, J. A. S., "Enhancing cobalt recovery from Li-ion batteries using grinding treatment prior to the leaching and solvent extraction process". J. Environ. Chem. Eng., 8: pp. 103801, (2020).
[24]      Wang, L. Y., Lee, M. S., "Synergistic extraction of Co(II) over Ni(II) from chloride solutions by a mixture of Cyanex 301 and LIX 63", Geosystem Eng. 20: pp. 311-317, (2017).
[25]      Wellens, S., Thijs, B., Möller, C., Binnemans, K., "Separation of cobalt and nickel by solvent extraction with two mutually immiscible ionic liquids", Phys. Chem. Chem. Phys., 15: pp. 9663-9669, (2013).
[26]      Cole, P. M., "The introduction of solvent-extraction steps during upgrading of a cobalt refinery", Hydrometallurgy, 64: pp. 69-77, (2002).
[27]      Coll, M. T., Fortuny, A., Kedari, C. S., Sastre, A. M., "Studies on the extraction of Co(II) and Ni(II) from aqueous chloride solutions using Primene
JMT-Cyanex272 ionic liquid extractant", Hydrometallurgy, 125-126: pp. 24-28, (2012).
[28]      Asadollahzadeh, M., Torkaman, R., Torab-Mostaedi, M., Hemmati, A., "Enhancing Cerium Recovery from Leaching Solution of Glass Polishing Powder Waste Using Imidazolium Ionic Liquid", Waste Biomass Valori., Article in Press, DOI:10.1007/s12649-020-01070-w, (2020).
[29]      Shakib, B., Torkaman, R., Torab-Mostaedi, M., Asadollahzadeh, M., "The Performance of Pulsed Scale-up Column for Permeable of Selenium and Tellurium Ions to Organic Phase, Case Study: Disc and Doughnut Structure", Chem. Eng. Process, Article in Press, DOI:10.1016/j.cep.2020.108042: 108042, (2020).
[30]      Asadollahzadeh, M., Torkaman, R., Torab-Mostaedi, M., "Coupling minimum cross-entropy model with experimental data to determine the drop size distribution for lanthanum extraction in ARDC column", Sep. Sci. Technol. Article in Press, DOI: 10.1080/01496395.2020.1754429, (2020).
[31]      Asadollahzadeh, M., Torkaman, R., Torab-Mostaedi, M., "Continuous Extraction of Europium(III) by
Ionic Liquid in the Rotating Disk Column with
an Asymmetrical Structure Aimed at the Evaluation of Reactive Mass Transfer", ACS Omega, 5:
pp. 18700-18709, (2020).
[32]      Shakib, B., Torab-Mostaedi, M., Outokesh, M., Asadollahzadeh, M., "Direct extraction of Mo(VI) from sulfate solution by synergistic extractants in the rotation column", Chinese J. Chem. Eng., 28:
pp. 445-455, (2020).
[33]      Asadollahzadeh, M., Torkaman, R., Torab-Mostaedi, M., "Study on the feasibility of using a pilot plant Scheibel extraction column for the extraction and separation of lanthanum and cerium from aqueous solution", Korean J. Chem. Eng. 37: pp. 322-331, (2020).
[34]      Asadollahzadeh, M., Torkaman, R., Torab-Mostaedi, M., Moazami, F., "Estimation of Performance with the Two Truncated Probability Density Functions, Case Study: Using Mixco Column to Extract Samarium and Gadolinium", Sep. Sci. Technol . Article in Press, DOI: 10.1080/01496395.2020. 1757713, (2020).
[35]      Shakib, B., Torkaman, R., Torab-Mostaedi, M., Asadollahzadeh, M., "Revealing mass transfer and hydrodynamic effects in a PRDC column by using the integration of extraction and separation for molybdenum and tungsten ions from aqueous solution", Chem. Pap., Article in Press, DOI:10.1007/s11696-020-01241-y, (2020).
[36]      Shakib, B., Torkaman, R., Torab-Mostaedi, M., Asadollahzadeh, M. "Exact hydrodynamic description of pilot plant Oldshue-Rushton contactor: a case study with the introduction of selenium and tellurium into reaction system", Int. J. Environ. Anal. Chem., Article in Press, DOI:10.1080/03067319.2020. 1781103, (2019).
[37]      Wellens, S., Thijs, B., Binnemans, K., "An environmentally friendlier approach to hydrometallurgy: highly selective separation of cobalt from nickel by solvent extraction with undiluted phosphonium ionic liquids", Green. Chem., 14:
pp. 1657-1665, (2012).
[38]      Cheng, C.Y., Barnard, K.R., Zhang, W., Robinson, D.J., "Synergistic Solvent Extraction of Nickel and Cobalt: A Review of Recent Developments", Solvent Ext. Ion. Exch., 29: pp. 719-754, (2011).
[39]      Zhang, Y., Tang, J., Liu, S., Hu, F., Liu, M., Jin, W., Hu, J., "Extraction separation of copper and cobalt dependent on intermolecular interaction between Cyanex302 and Cyphos IL101", Sep. Purif. Technol. 240: pp. 116625, (2020).
 
[40]      Huang, T., Wang, Y. X., Hu, H. P., Hu, F.,
Luo, Y. Q., Luo, S. J., "Phase separation in
solvent extraction of cobalt from acidic sulfate solution using synergistic mixture containing dinonylnaphthalene sulfonic acid and 2-ethylhexyl 4-pyridinecarboxylate ester", Trans. Nonferrous. Met. Soc. 29: pp. 1107-1116, (2019).
[41]      Rafighi, P., Yaftian, M. R., Noshiranzadeh, N., "Solvent extraction of cobalt(II) ions; cooperation of oximes and neutral donors", Sep. Purif. Technol., 75: pp. 32-38, (2010).
[42] Zhao, J. M., Shen, X. Y., Deng, F. L., Wang, F. C., Wu, Y., Liu, H. Z., "Synergistic extraction and separation of valuable metals from waste cathodic material of lithium ion batteries using Cyanex272 and PC-88A", Sep. Purif. Technol. 78: pp. 345-351, (2011).