مرور و بررسی پلیمریزاسیون کئوردیناسیونی زنده مونومر بوتادین با سیستم‌های کاتالیستی سه‌جزئی زیگلر- ناتا بر پایه فلز نئودیمیوم

نویسندگان

چکیده

پلیمریزاسیون مونومر 1،3-بوتادین، با استفاده از کاتالیست‌های مختلف زیگلر - ناتا بر پایه فلزهای تیتانیوم (Ti)، کبالت (Co)، نیکل (Ni) و نئودیمیوم (Nd) با ساز و کار کئوردیناسیونی1 انجام می‌شود. در این میان به کاتالیست‌های بر پایه نئودیمیوم، به دلیل تولید پلی‌بوتادین رابر2 با میزان سیس بالا و خطیت زیاد، توجه زیادی شده است. این مقاله، سینتیک پلیمریزاسیون مونومر بوتادین با کاتالیست‌های سه‌جزئی زیگلر – ناتا، شامل نمک‌های نئودیمیوم به عنوان کاتالیست، انواع آلکیل آلومینیوم‌های مختلف به عنوان کمک‌کاتالیست و هالیدهای آلکیل آلومینیوم به عنوان دانر3 را بررسی می‌کند. همچنین تأثیر اجزای کاتالیست روی سرعت واکنش پلیمریزاسیون، جرم مولی و توزیع جرم مولی پلیمر نهایی بررسی خواهد شد. به طور خلاصه، دانر هالیدی روی سرعت واکنش پلیمریزاسیون اثر می‌گذارد. با وجود اینکه تأثیر اصلی آلکیل آلومینیوم (نوع و مقدار آن) روی جرم مولی پلیمر است ولی روی سرعت پلیمریزاسیون هم بی‌تأثیر نیست. رفتار خطی مشاهده‌شده در نمودارهای جرم مولی بر حسب درصد تبدیل مونومر، گویای ماهیت زنده4 پلیمریزاسیون است. پلیمریزاسیون مونومر بوتادین در حضور انواع سامانه‌های کاتالیستی بر پایه Nd، می‌تواند از نوع انتقال زنجیر کئوردیناسیونی5 باشد. پلیمرهای سه‌بخشی6 سنتز‌شده از مونومر بوتادین با سایر مونومرها، تاییدی بر زنده ‌بودن این سامانه کاتالیستی است.

کلیدواژه‌ها