بررسی روش‌های کاهش مقدار روغن سبز در واحد بنزین‌سازی شرکت‌های پالایش نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی،، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

فراوردۀ بنزین به‌عنوان یکی از محصولات با ارزش افزودۀ بالا در سبد محصولات پالایشگاهی مورد توجه بسیار است. تولید هرچه بیشتر این فراورده با توجه به مسائل مختلف کشور به یک امر حیاتی تبدیل شده است؛ امروزه بعضی از واحدهای بنزین­سازی، تحت شعاع تولید روغن سبز در واحد هستند. روغن سبز ماده‌ای با گران‌رَوی و نقطۀ جوش بالا است که در داخل لوله‌ها، کمپرسور و واکنشگاه‌ها رسوب کرده، عملیات فرایندی را مختل میکند. همچنین باعث مسمومشدن کاتالیست‌های واحدهای مختلف می‌شود.
روغن سبز، ترکیبی از مولکول­های بَسپاری‌شده با زنجیرۀ طولانی است که به‌وسیلۀ بَسپارش ترکیبات کلریدی هیدروکربن
دار و یا بَسپارش این ترکیبات با ترکیبات غیراشباع، تشکیل می­شود. هدف از این مطالعه بررسی روش­های کاهش تولید روغن سبز با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی است؛ فرایند تحلیل سلسلهمراتبی یک روش تصمیم­گیری، براساس معیارهای مختلف بهمنظور دستیابی به نتایج منطقی است، که به کمک نرم‌افزارExpert Choice انجام شده است. هزینه، امکان­سنجی فنی اجرایی، بازدهی و ملاحظات زیست­محیطی بهعنوان معیارهای این فرایند انتخاب شده است. همچنین سه جاذب آلومینای فعالشده، آلومینای ارتقا یافته و ترکیب الیاف کربن با کربن فعالشده به‌عنوان گزینه­های فرایند تحلیل سلسلهمراتبی انتخاب شدند. پس از بررسی و مقایسۀ زوجی معیارها و سه گزینۀ ممکن در نرم­افزار جاذب ترکیب الیاف کربن با کربن فعالشده بهعنوان بهترین جاذب با 3/35 درصد ارجحیت نسبت به دیگر جاذب­ها انتخاب شد. همچنین معیار هزینه و ملاحظات زیست­محیطی به ترتیب دارای 6/32 و 4/28 درصد ارجحیت بودند.

کلیدواژه‌ها


 

[1]        ICCT (The International Council on clean trasportations), "Energy Economics Applied Optimization an Introduction To Petroleum Refining and the Production of Ultra Low Sulfur Gasoline and Diesel Fuel Petroleum Refining and the Production of Ulsg and Ulsd", (2011).
[2]        Faustine, C., "Environmental Review of Petroleum Industry", p. 60, (2008).
[3]        Sun, P., Elgowainy, A., Wang, M., Han, J., Henderson, R. J., "Estimation of U.S. refinery water consumption and allocation to refinery products", Fuel, Vol. 221, No. February, pp. 542–557, (2018).
 [4]        Luo, X., Wang, M., Li, X., Li, Y., Chen, C., Sui, H., "Modelling and process analysis of hybrid
hydration-absorption column for ethylene recovery from refinery dry gas", Fuel, Vol. 158, pp. 424–434, (2015).
[5]        Gary, J. H., Handwerk, G. E., Kaiser, M. J., PETROLEUM REFINING V.2.pdf.
[6]        Kameda, T., Uchiyama, N., Yoshioka, T., "Treatment of gaseous hydrogen chloride using Mg-Al layered double hydroxide intercalated with carbonate ion", Chemosphere, Vol. 81, No. 5, pp. 658–662, (2010).
[7]        Ghaemi, A., "Mathematical Modeling of Olefin Plant Acetylene Hydrogenation Reactor (Amir Kabir Petrochemical Complex)", Vol. 16, No. 95, (2018).
[8]        Paereli, S., Sergiu, "Sorption of hydrogen chloride on solid sorbents", NTNU, Nor. Univ. Sci. Technol., No. June, pp. 1–94, (2015).
[9]        Murthy, S. S., "Report on Hydrogen Storage and Applications Other Than", p. 200, (2016).
[10]      Chiuta, S., Everson, R. C., Neomagus, H. W. J. P., Van Der Gryp, P., Bessarabov, D. G., "Reactor technology options for distributed hydrogen generation via ammonia decomposition: A review", Int. J. Hydrogen Energy, Vol. 38, No. 35,
pp. 14968–14991, (2013).
 
[11]      Werner, H. J., Rosmus, P., "Theoretical dipole moment functions of the HF, HCl, and HBr molecules", J. Chem. Phys., Vol. 73, No. 5,
pp. 2319–2328, (1980).
[12]      Lee, T., Ooi, C. H., Othman, R., Yeoh, F. Y., "Activated carbon fiber - The hybrid of carbon fiber and activated carbon", Rev. Adv. Mater. Sci., Vol. 36, No. 2, pp. 118–136, (2014).
[13]      Schmoldt, D. L., Mendoza, G. A., Kangas, J., "Past Developments and Future Directions for the AHP in Natural Resources", pp. 289–305, (2001).
[14]      Ghodsipur, S. H., "Multiple objective decision making (MODM)", Amirkabir University Press, Tehran, Iran, pp. 32-35, (2006).
[15]      Ramanathan, R., "A note on the use of the analytic hierarchy process for environmental impact assessment", J. Environ. Manage. 63, pp. 27-35, (2001).
[16] Karimi, A., fatehifar, E., Alizade, R., Ahadzadeh, I., "Regeneration and Treatment of Sulfidic Spent Caustic using Analytic Hierarchy Process” Environmental Health Engineering and Management Journal. 3, pp. 203-208, (2016).