نویسنده = علی آراسته نوده
تعداد مقالات: 6
4. تأثیر فلوئور در خوردگی تجهیزات کوره و تشکیل کورد در شیشه مذاب

دوره 13، شماره 75، مهر و آبان 1393

علی آراسته نوده؛ آِیلا حضرت حسینی؛ فاطمه وحیدیان؛ احمد فرزادگان